Veilig wonen in je eigen huis – in Nederland vanzelfsprekend, maar in Noordoost-Groningen maken de aardbevingen extra inspanningen nodig. NAM en ingenieursbureau Arup zijn op zoek naar oplossingen om gebouwen boven het Groningen-gasveld de komende jaren preventief en op grote schaal bouwkundig te versterken. Daarbij maken wij graag gebruik van uw kennis en innovatiekracht.

Inspireer ons met uw oplossing!

De bouwsector is een innovatieve en creatieve branche. Die vindingrijkheid is essentieel nu Noordoost-Groningen voor een unieke opdracht staat: het aardbevingsbestendiger maken van bestaande bouw. Deel uw oplossingen met NAM en bouw mee aan een sterke regio!

NAM en ingenieursbureau Arup zijn op zoek naar slimme methoden om gebouwen sneller en beter te versterken. Onderdeel van deze methoden kan ook zijn om gebouwen met minder overlast of op meer duurzame wijze aardbevingsbestendiger te maken. Daarom doen we met deze ‘ontwerpconsultatie’ een beroep op uw kennis en expertise. Voor u als bouwondernemer is dit een kans om uw concept voor het bouwkundig versterken van woningen wetenschappelijk te laten toetsen op ontwerp en uitvoering.

Soort Maatregelen

Voordat we daadwerkelijk gebouwen gaan versterken, inspecteert ingenieursbureau Arup in opdracht van NAM duizenden huizen in Noordoost-Groningen. Ook voert Arup technische studies uit, onder meer naar de huidige sterkte van huizen en manieren om deze bouwkundig te versterken. Veelbelovende concepten uit deze ontwerpconsultatie worden ook in deze studies meegenomen en worden toegepast in testwoningen. Dit alles resulteert in een ontwerpenboek met beproefde maatregelen waarmee constructeurs aan de slag kunnen.

NAM gaat in gesprek met verschillende deskundige partijen en legt de markt een aantal specifieke vragen voor. We horen graag uw oplossingen voor maatregelen die gericht zijn op het verstevigen van bestaande muur-vloer- en muur-dakverbindingen. Verder zoeken we oplossingen voor het verstijven van niet-stijve vlakken zoals houten plankenvloeren en -daken in gebouwtypen die kenmerkend zijn voor de regio. Wij zijn benieuwd naar uw oplossingen voor deze zogenoemde ‘level 2 en 3’ versterkingsmaatregelen.

In het eerste kwartaal van 2015, wil NAM de haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen aantonen.

Wie kan deelnemen?

NAM nodigt elke, bij de Kamer van Koophandel geregistreerde, organisatie met bouwkundige kennis uit mee te denken over het bouwkundig versterken van de regio.

Ingenieursbureaus, architectenbureaus, aannemers, leveranciers of kennisinstituten kunnen deelnemen.

Doel en opzet Ontwerpconsultatie

Doel van de ontwerpconsultatie is het verkrijgen van slimme oplossingen. Alle informatie van de ontwerpconsultatie maken we openbaar: ideeën, concepten, de achterliggende berekeningen, resultaten van proeven en conclusies en aanbevelingen. NAM vindt het van groot belang de publiek toegankelijke kennis over versterkingsmaatregelen te verbeteren.
De ontwerpconsultatie bestaat uit twee rondes:

  • Van oktober tot december vindt de voorronde plaats. Partijen krijgen de kans hun ideeën te formuleren, te presenteren en de haalbaarheid aannemelijk te maken. Een onafhankelijke commissie van deskundigen selecteert kansrijke oplossingen voor verdere uitwerking. Bij de start van de ontwerpconsultatie maken we de samenstelling van deze commissie bekend.
  • Van januari tot maart 2015 krijgt een aantal geselecteerde partijen tijdens de uitwerkingsronde de gelegenheid hun oplossingen verder uit te werken. Met berekeningen en een praktijkproef in onze testwoningen toetsen we de haalbaarheid van de oplossing.

 

Arup is als organisator van de ontwerpconsultatie uitgesloten van deelname.

Vergoeding

De inspanning van de deelnemende ondernemers en organisaties is tijdens de voorronde beperkt. In deze eerste fase ontvangen deelnemers dan ook slechts onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. Daarvoor zullen we een contract maken. Partijen die geselecteerd worden voor de uitvoeringsronde, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten voor het uitvoeren van berekeningen en het in de praktijk testen van de ingediende oplossing. De beste oplossingen worden bekroond met een zogenaamde Design Award waar prijzengeld aan verbonden is.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u een oplossing voor het bouwkundig versterken van bestaande bouw en wilt u deelnemen aan deze ontwerpconsultatie? Op www.ontwerpconsultatiegroningen.nl wordt de Leidraad publiek gemaakt. In de Leidraad staat ook aangegeven hoe u kunt deelnemen aan de ontwerpconsultatie.
Uw oplossing dient uiterlijk 21 oktober te zijn ingediend. Inhoudelijke vragen over de ontwerpconsultatie kunt u sturen naar ontwerpconsultatie@arup.com.

NAM heeft een bezoek aan een testhuis georganiseerd. De daar gepresenteerde informatie kunt op de website vinden. NAM heeft de termijn voor aanmelding voor deelname aan de ontwerpconsultatie verlengd tot en met 23 september 2014. Ook de uiterlijke datum voor het indienen van Verzoeken om Inlichtingen is verlengd naar 23 september 2014. Alle overige in de Leidraad Ontwerpconsultatie genoemde data met betrekking tot de Ontwerpconsultatie blijven ongewijzigd.

Meer informatie over bouwkundig versterken leest u hier.

Meer informatie over het versterkingsprogramma en reeds uitgevoerde studies, zijn te vinden op: